fbpx

Privacy verklaring Tessa de Vries Fotografie

Privacyverklaring Tessa de Vries Fotografie – 23 juni 2019

Uw privacy is voor Tessa de Vries Fotografie van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst Tessa de Vries Fotografie allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Tessa de Vries Fotografie.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Tessa de Vries Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tessa de Vries Fotografie , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. Tessa de Vries Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres
– Informatie over de betaling van uw bank
– Foto’s gemaakt tijdens gebruik van de diensten
– Wensen omtrent een fotoshoot

Waarom Tessa de Vries Fotografie gegevens van u nodig heeft
Tessa de Vries Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Tessa de Vries Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst van opdracht.

In het kader van het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst van opdracht (fotoshoot), worden foto’s verzameld. Dit zijn ook bijzondere persoonsgegevens, zonder deze vorm van persoonsgegevens kan Tessa de Vries Fotografie geen eindproduct leveren en is een overeenkomst niet mogelijk. Bij het aangaan van een overeenkomst wordt gevraagd akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, waar informatie is te vinden over het delen van deze bijzondere persoongegevens bij het aangaan van een overeenkomst.

De website van Tessa de Vries Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Tessa de Vries Fotografie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Er wordt ouders dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Tessa de Vries Fotografie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@tessadevriesfotografie.nl, dan wordt de informatie verwijderd.

Hoe lang Tessa de Vries Fotografie gegevens bewaart
Tessa de Vries Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Als er wel een overeenkomst is worden de gegevens maximaal zeven jaar bewaard.


Waar Tessa de Vries Fotografie bewaart
Alles wordt opgeslagen op een externe harde schijf in eigen beheer.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Met een akkoord op de algemene voorwaarden worden foto’s gemaakt in opdracht voor onbepaalde tijd op de website en sociale media van Tessa de Vries Fotografie geplaatst, tenzij vooraf anders overeengekomen. Hiervan heeft u het recht op verwijdering.


In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Tessa de Vries Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Tessa de Vries Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Tessa de Vries Fotografie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 

 Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Tessa de Vries Fotografie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Tessa de Vries Fotografie heeft hier geen invloed op.

Tessa de Vries Fotografie heeft Google geen toestemming gegeven om via Tessa de Vries Fotografie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

WP Statistics
Tessa de Vries Fotografie maakt gebruik van WP Statistics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht en door WP Statistics opgeslagen. Lees het privacybeleid van WP Statistics voor meer informatie. 

WP Statistics gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Tessa de Vries Fotografie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

WP Statistics kan deze informatie aan derden verschaffen indien WP Statistics hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens WP Statistics verwerken. Tessa de Vries Fotografie heeft hier geen invloed op.

Tessa de Vries Fotografie heeft Wp Statistics geen toestemming gegeven om via Tessa de Vries Fotografie verkregen informatie te gebruiken voor andere WordPress-diensten.

Cookies en vergelijkbare technieken
Tessa de Vries Fotografie gebruikt zelf geen cookies of vergelijkbare technieken. Tessa de Vries Fotografie maakt wel gebruik van WordPress, Facebook en Instagram, waar wellicht wel cookies of vergelijkbare technieken worden gebruikt tijden het bezoek van deze website.
Tessa de Vries Fotografie heeft hier geen invloed op.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tessa de Vries Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Tessa de Vries Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– WordPress voor het gebruk en beheer van de website Tessa de Vries Fotografie
– Versio voor de domeinnaam en hosting van ‘www.tessadevriesfotografie.nl’
– Outlook en Roundcube voor het mailcontact over de diensten van Tessa de Vries Fotografie
– Adobe Lightroom en Adobe Photoshop voor het verwerken van de foto’s gemaakt door Tessa de Vries Fotografie
www.pixieset.nl voor het ontwerpen en leveren van de online galerij
www.wetransfer.nl voor de verzending van foto’s gemaakt door Tessa de Vries Fotografie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing;
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tessadevriesfotografie.nl.

Tessa de Vries Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op uw verzoek reageren. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Beveiligen
Tessa de Vries Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tessa de Vries Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tessa de Vries Fotografie op via info@tessadevriesfotografie.nl

www.tessadevriesfotografie.nl is een website van Tessa de Vries Fotografie.