fbpx

Algemene voorwaarden Tessa de Vries Fotografie

 1. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
  Fotograaf, Tessa de Vries Fotografie: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
  Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
  Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
 2. Toepassing
  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Tessa de Vries fotografie en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
  2.2 Bij het boeken van een fotoshoot wordt door de Wederpartij akkoord gegaan met deze voorwaarden.
 3. Vergoeding
  3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Tessa de Vries eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
  3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.
  3.3 Vermelde prijzen zijn exclusief reiskosten.
 4. Betaling
  4.1  Aanbetaling, wat inhoudt 30% van het overeengekomen geldbedrag, dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Wanneer de aanbetaling nog niet ontvangen is, is de opdrachtgeving nog niet definitief.
  4.2  Indien Tessa de Vries Fotografie  het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn ontvangen heeft wordt de fotoshoot geannuleerd.
  4.3 Het resterende bedrag dient binnen 5 dagen na afloop van de fotoshoot te worden voldaan.
  4.4 Levering van de foto’s vindt plaats nadat het volledige bedrag betaald is door de klant.
 5. Annulering
  5.1 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij binnen 48 uur voor aanvang van de fotoshoot om welke reden dan ook, heeft Tessa de Vries Fotografie recht op een vergoeding van 20% van het overeengekomen geldbedrag en eventueel gemaakte reiskosten.
  5.2 Bij wijziging van de afgesproken dag en locatie door de Wederpartij binnen 24 uur voor aanvang van de fotoshoot, heeft Tessa de Vries Fotografie recht op een vergoeding van  20% van het overeengekomen geldbedrag.
  5.3 Bij slechte weersomstandigheden wordt in overleg met de Wederpartij besloten of de fotoshoot doorgaat of verplaatst wordt.
  5.4 Tessa de Vries Fotografie behoudt zich het recht een fotoshoot te verplaatsen in geval van ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. Dit dient minimaal 24 uur van tevoren medegedeeld te zijn aan de Wederpartij.
 6. Klachten
  6.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Tessa de Vries Fotografie te worden medegedeeld. Tessa de Vries Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
 7. Opdracht
  7.1 Tessa de Vries Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
  7.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Tessa de Vries Fotografie slechts worden uitgevoerd na, wanneer sprake is van meerkosten, aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Tessa de Vries Fotografie is geretourneerd.
  7.3 Bij opdrachtgeving geeft de Wederpartij Tessa de Vries Fotografie toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, porfolio, nieuwsbrief, sociale media, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten, tenzij voorafgaand aan de fotoshoot anders overeengekomen.
  7.4 Tessa de Vries Fotografie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uiterlijke keuzes van de Wederpartij, als make-up- en kledingkeuzes, wanneer de wederpartij bij het resultaat hier niet tevreden over is.
 8. Levering
  8.1 Levering van de foto’s binnen een samengestelde galerij vindt plaats binnen 10 werkdagen na selectie van de Wederpartij, tenzij anders vermeld. In geval van ziekte of andere onvoorziene omstandigheden wordt in overleg met de Wederpartij een andere termijn vastgesteld.
  8.2 Tessa de Vries Fotografie levert geen onbewerkte foto’s aan de Wederpartij. De Wederpartij heeft het recht zelf foto’s te selecteren uit de door Tessa de Vries Fotografie samengestelde galerij. Op de samenstelling en weergave van deze galerij kan geen aanspraak worden gemaakt of over worden gediscussieerd. De vervolgens bewerkte selectie ontvangt de Wederpartij.
  8.3 De Wederpartij heeft recht op één revisieronde van maximaal één uur, overige uren worden gerekend als meewerk. De kosten hiervoor worden vooraf besproken met de Wederpartij en pas na akkoord uitgevoerd.
 9. Auteursrecht
  9.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Tessa de Vries Fotografie.
  9.2 Het is voor de Wederpartij niet toegestaan om foto’s door te geven aan derden zonder schriftelijke toestemming.
  9.3 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.
 10. Inbreuk op auteursrecht
  10.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Tessa de Vries Fotografie.
  10.2 Bij inbreuk komt Tessa de Vries Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tweemaal de door Tessa de Vries Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 11. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
  11.1 De naam van Tessa de Vries Fotografie dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
  11.2 Het bewerken van de foto’s door de Wederpartij zelf is niet toegestaan.
  11.3 Voor iedere inbreuk op de aan Tessa de Vries Fotografie toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de door Tessa de Vries Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 12. Schade
  12.1 Wanneer door buitensporig gedrag van de Wederpartij, de kinderen, huisdieren, vrienden, familie of personeel van de Wederpartij schade veroorzaakt aan de apparatuur stelt Tessa de Vries Fotografie de Wederpartij aansprakelijk voor vergoeding van de geleden schade.
 13. Aansprakelijkheid en rechten van derden
  13.1 Tessa de Vries Fotografie is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk.
 14. Faillissement/surseance
  14.1 Zowel Tessa de Vries Fotografie als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Tessa de Vries Fotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen.
 15. Rechts- en forumkeuze
  15.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
  15.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Tessa de Vries Fotografie en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 16. Overig
  16.1 Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed bij het samenstellen van de inhoud van www.tessadevriesfotografie.nl en de daarin opgenomen gegevens, kan Tessa de Vries Fotografie niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en inhoud van www.tessadevriesfotografie.nl.
  16.2 Tessa de Vries Fotografie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, welke wordt geleden als gevolg van of enig verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van deze website.
  16.3 Prijzen vermeld op www.tessadevriesfotografie.nl mogen gewijzigd worden tenzij er sprake is van een overeenkomst.
  16.4 Tessa de Vries Fotografie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.
  16.5 Tessa de Vries Fotografie behoudt het recht om deze voorwaarden te wijzigen. De Wederpartij gaat akkoord met deze voorwaarden bij een overeenkomst.

Privacy
Informatie wat betreft privacy is te vinden in de privacy verklaring van Tessa de Vries Fotografie.